Specials

2023

Wateropgaven spelen een steeds grotere rol in het leven van alledag. Zeespiegelstijging en dijkversterking, verontreiniging van oppervlakte- en grondwater, dreigende drinkwatertekorten vormen een greep uit de thema’s die de komende decennia veel aandacht behoeven. In deze special worden de verschillende wateropgaven kort en krachtig in beeld gebracht, vooral ook bedoeld voor diegenen voor wie het onderwerp nog nieuw is.

2023-12-11T13:00:00
2022

De verhouding tussen het aandeel oudere- en jongere volwassenen in onze samenleving gaat drastisch veranderen, waarbij het aandeel van die laatste groep sterk afneemt. Hoe gaan we hier op anticiperen? De special van dit jaar geeft zicht op de positie van ouderen in de provincie Utrecht in 2040.

2023-04-03T14:38:02
2021

De coronapandemie heeft als een storm door de samenleving geraasd en daarbij veel schade aangericht. Deels heeft de storm ook positieve effecten teweeg gebracht zoals meer rust in het persoonlijke leven, meer aandacht voor de directe kring om ons heen en tijd om gedachten en wensen ten aanzien van de toekomst te hergroeperen.

2020

De bewustwording over het belang van sport en bewegen neemt landelijk steeds verder toe. De huidige coronatijd draagt daar ook aan bij. Deze special presenteert de feiten over bewegen in de provincie, toont beweeg trends van de (nabije) toekomst en besteedt aandacht aan hoe beweeggedrag beïnvloed kan worden. 

2019

Energietransitie is een veelomvattend onderwerp. Het gaat over vaak heel technische aspecten, maar het heeft ook een sterk sociale kant, wanneer het gaat over betaalbaarheid of participatie door inwoners. In de special worden de verschillende kanten van de transitie belicht en wat deze betekenen voor de provincie.

2018

Utrecht staat in de top drie van groeiprovincies als je naar de bevolking kijkt. Die groei vindt voornamelijk in de steden plaats. Net als in de rest van Nederland is er in de provincie Utrecht een zeer duidelijke trek naar de stad. Dit betekent dat ruimte in de stad schaars wordt, ook voor groen.

2017

Wat is de Staat van Utrecht in 2017? Deze eerste specialbundel is een breed ingestoken onderzoek naar de stand van zaken op de thema's: bevolkingsgroei, bebouwing, mobiliteit, economische kracht & innovatie, leefomgeving en een inclusieve samenleving.