Over Staat van Utrecht

Over Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is een regionale kennisbron die maatschappelijke opgaven binnen de provincie Utrecht signaleert. Deze website met databank geeft informatie over het woon-, werk- en leefklimaat in de 26 gemeenten in de provincie.

Hoe gebruikt u de Staat van Utrecht?
De Staat van Utrecht bestaat uit ruim 200 indicatoren verdeeld over twaalf thema’s. In de databank kunt u zelf gemakkelijk data verzamelen. Deze website biedt u op elk thema een analyse van deze data en inzicht in maatschappelijke opgaven. Daarnaast zijn er aparte ‘specials’. Dit zijn thema-overstijgende onderwerpen die verdieping geven op actuele onderwerpen.

Voor wie is de Staat van Utrecht?
De Staat van Utrecht is te gebruiken voor iedereen die meer wil weten over de regio en de maatschappelijke opgaven. Dat kunnen vertegenwoordigers zijn van overheidsinstellingen, onderwijsorganisaties, ondernemers, non-gouvernementele organisaties en geïnteresseerde burgers. De informatie is goed te benutten voor bijvoorbeeld strategievorming, beleidsvorming en agendasetting, maar ook voor begrotingscycli en onderzoek.

Maatschappelijke opgaven
De Staat van Utrecht wil ook inzicht geven in maatschappelijke vraagstukken en opgaven in de regio. De Staat van Utrecht is daarom niet alleen een monitoringsinstrument, maar ook een middel om met elkaar het gesprek aan te gaan. Welke thema’s spelen er nu? Waar gaat het goed met de regio en waar bevinden zich juist de opgaven voor de toekomst?  Wat zou er op (beleids-)agenda’s moeten worden geplaatst en welke partijen zouden daarbij moeten worden uitgenodigd?  De Staat van Utrecht geeft inzicht in initiatieven, agenda’s en samenwerkingen in de regio en wil zoveel mogelijk partijen in de regio stimuleren om mee te praten en te denken over uiteenlopende soorten maatschappelijke vraagstukken.

Initiatief van de Provincie Utrecht
De Staat van Utrecht is een initiatief van de Provincie Utrecht en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040.  Voor het samenstellen van de Staat van Utrecht wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende bronnen zoals databestanden en onderzoeksrapporten (CBS, PBL, RIVM, SCP en GGDRU), websites van ministeries en overige overheidsorganen en van diverse regionale samenwerkingsverbanden. Bij de samenstelling wordt een groot aantal belanghebbenden geconsulteerd, zoals vertegenwoordigers van gemeenten, inhoudelijke experts van overheden, van kennisinstellingen en van bedrijven, en afgevaardigden van diverse (regionale) samenwerkingsverbanden.

Naast de website is in maart 2017 ook het boekje Staat van Utrecht 2017, verschenen.  Hierin gaan we in op zes brede onderwerpen met belang voor de toekomst. Daarbij geven we de belangrijkste maatschappelijke opgaven. Dit boekje kunt u hier downloaden.

 

http://www.provincie-utrecht.nl/

http://www.utrecht2040.nl/

http://www.utrecht.nl/