Over Staat van Utrecht

Over Staat van Utrecht

Wilt u weten hoe uw gemeente ervoor staat? Werkt u aan maatschappelijke vraagstukken in de regio Utrecht? De Staat van Utrecht geeft u informatie over de provincie Utrecht en alle 26 Utrechtse gemeenten. Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses. De Staat van Utrecht laat zien waar de kansen en uitdagingen liggen en biedt input voor plannen of beleid.

Website én databank

De Staat van Utrecht bestaat uit ruim 400 indicatoren verdeeld over twaalf thema’s. In de databank vindt u cijfers die u eenvoudig met elkaar kunt vergelijken. Ook kunt u kaartjes, tabellen en grafieken maken voor eigen gebruik. Deze website biedt u op elk thema een analyse van deze data en geeft u inzicht in maatschappelijke opgaven. Daarnaast zijn er aparte ‘specials’. Dit zijn thema-overstijgende onderwerpen die verdieping geven op actuele onderwerpen.

Maatschappelijke opgaven

De Staat van Utrecht wil een handreiking doen voor iedereen die op zoek is naar kansen en mogelijkheden om leven en werken in de provincie nog beter te maken. De Staat van Utrecht is niet alleen een monitoringsinstrument, maar ook een middel om met elkaar het gesprek aan te gaan. Welke thema’s spelen er nu? Waar gaat het goed met de regio en waar bevinden zich juist de opgaven voor de toekomst?  Wat hoort er op (beleids-)agenda’s?  De Staat van Utrecht wil zoveel mogelijk partijen in de regio stimuleren om met elkaar te praten en te denken over uiteenlopende soorten maatschappelijke vraagstukken.

Voor wie is de Staat van Utrecht?

De Staat van Utrecht is te gebruiken voor iedereen die meer wil weten over de regio en de maatschappelijke opgaven. Dat kunnen bestuurders en adviseurs zijn van overheidsinstellingen, kennisorganisaties, ondernemers en geïnteresseerde burgers. De informatie is goed te benutten als input voor beleid, plannen en (coalitie)akkoorden, maar ook voor begrotingscycli en onderzoek.

Initiatief van de Provincie Utrecht

De Staat van Utrecht is een initiatief van de Provincie Utrecht en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Gemeente Utrecht en het Netwerk Utrecht2040.  Voor het samenstellen van de Staat van Utrecht wordt gebruik gemaakt van bestaande data en informatie van uiteenlopende bronnen (zoals CBS, PBL, RIVM, SCP en GGDRU), websites van ministeries en overige overheidsorganen en van diverse regionale samenwerkingsverbanden. Er worden geen eigen metingen verricht of data gemaakt. Bij de samenstelling wordt een groot aantal belanghebbenden geconsulteerd, zoals vertegenwoordigers van gemeenten, inhoudelijke experts van overheden, van kennisinstellingen en van bedrijven, en afgevaardigden van diverse (regionale) samenwerkingsverbanden.

Bronvermelding

Neemt u gegevens van deze website of de databank over? Gebruik dan de bronvermelding Staat van Utrecht. Wij horen het graag als u data van de site voor een publicatie of onderzoek gebruikt, zodat we een beeld krijgen van het gebruik van de Staat van Utrecht.