Water

U bent hier

Water

Waterkwaliteit in de provincie Utrecht

In de Provincie Utrecht bevinden zich, inclusief Vijfheerenlanden nu 61 grotere wateren in vier waterschapsgebieden. De waterkwaliteit van deze oppervlaktewaterlichamen wordt gemeten in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en beoordeeld op biologie (waterplanten, macrofauna, algen, vis), ecologie-ondersteunende parameters (zuurstofgehalte, zuurgraad, zoutgehalte, temperatuur, meststoffen e.d.) en chemie (PAK’s, teerachtige stoffen, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en andere soorten microverontreiniging).1 De afgelopen jaren zijn veel KRW-maatregelen uitgevoerd en in een aantal waterlichamen zien de waterbeheerders flinke vooruitgang. Dit komt momenteel nog niet helemaal tot uiting in de beoordelingssystematiek van de KRW. Daarnaast wordt het verder uniformeren van beoordelingsmethoden en watersysteemanalyses van belang geacht om een meer representatief beeld te krijgen.

Nieuwe normen: Neder-Rijn- en Lekdijken komend decennium op de schop

Voor het voorkomen van overstroming in de provincie Utrecht zijn de waterkeringen langs de Neder-Rijn, Lek, Eemmeer en Eem van essentieel belang.  Deze ‘primaire waterkeringen’ voldeden in 2016 grotendeels aan de waterveiligheidsnormering. Op 1 januari 2017 is echter een wijziging van de Waterwet van kracht geworden en hebben alle primaire waterkeringen nieuwe en een ander soort waterveiligheidsnormen gekregen. Het percentage waterkeringen dat in Utrecht voldoet aan de nieuwe waterveiligheidseisen is door de nieuwe waterveiligheidsnormering aanzienlijk afgenomen. Het komend decennium zullen de waterkeringen langs de Neder-Rijn en Lek grotendeels versterkt worden. De waterschappen zijn in samenwerking met de provincie, gemeenten en maatschappelijke partners gestart met de verkenningen voor de versterking van de primaire keringen en het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Voor de provincie Utrecht gaat het om: Sterke Lekdijk, van Amerongen tot Schoonhoven (Stichtse Rijnlanden), Grebbedijk bij Rhenen (Vallei en Veluwe), Vianen en Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen (Rivierenland).

Zwemwater provincie algemeen van goede kwaliteit

Waterkwaliteit is ook van belang voor de zwemwateren in Utrecht. Daar gaat het goed mee. Van de 27 zwemgelegenheden hebben 20 een uitstekende kwaliteit. De anderen scoren goed of aanvaardbaar. Er is ook één zwemwater dat slecht scoort, maar daarvoor wordt onderzocht of deze kan worden verbeterd.  Natuurlijke omstandigheden zoals droogte en hitte spelen hierbij een belemmerende rol.2


1   De gegevens van de oppervlaktewaterlichamen uit heel Nederland zijn beschikbaar via het Waterkwaliteitsportaal van het informatiehuis Water.
2   RUD Utrecht.

 

Databank

In de databank vindt u onder andere de indicatoren:

  • % oppervlakte van de gemeente binnen de rode contouren waarbij “waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:100 jaar” >15 cm.         
  • % oppervlakte van de gemeente binnen de rode contouren waarbij “waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:1000 jaar” >15 cm.         
  • % huizen met kans op wateroverlast bij hevige regen

Meer weten?

U bent hier