Vervolgonderwijs

U bent hier

Vervolgonderwijs

62.000 Utrechtse jongeren zijn student aan HBO of universiteit

In Nederland volgen in het schooljaar 2017/18 ruim 450.000 studenten een HBO-opleiding en ruim 280.000 studenten een wetenschappelijk opleiding. Van alle HBO-studenten is in dit schooljaar 8% afkomstig uit de provincie Utrecht (ruim 34.000 studenten). Wat betreft het wetenschappelijk onderwijs is 10% van het totaal aantal studenten afkomstig uit de provincie Utrecht (28.000).

Aansluiting VMBO-MBO in de provincie kan nog worden versterkt

Binnen de provincie Utrecht is in 2016 onderzoek uitgevoerd naar de aansluiting van het vmbo op het mbo.1 Eén van de constateringen is dat relatief veel leerlingen in de provincie Utrecht op dit moment geschoold worden in de opleidingssector economie, terwijl de toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor deze sector matig zijn. Een hogere instroom in de MBO-sector techniek zou volgens de opstellers van het rapport meer voor de hand liggen. Uitkomsten in het rapport wijzen daarnaast naar diverse kernopgaven: het beter toerusten van doorstroommogelijkheden binnen mbo en van MBO naar HBO, responsief reageren op trends in de arbeidsmarkt, aanbieden van relevante competentie-trajecten aan leerlingen en zorgen voor verbeterde voorlichting bij studiekeuze. 

Tekort aan human capital voor energietransitie: uitdagingen voor met name het MBO

Een belangrijke ‘sub-opgave’ van de energietransitie is te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is voor de realisatie ervan. In de rapportage die de Topsector Energie2 hierover geschreven heeft met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs wordt gesteld dat het beschikken over voldoende human capital een van de grootste zorgen is. Naar schatting is er volgens de Topsector op dit moment in Nederland een tekort van 15.000 werknemers in de duurzame energie (proces-, elektro-, installatietechniek, metaal en werktuigbouwkunde). De uitdaging die er ligt gaat over het versnellen én opschalen van alle vormen van scholing waaronder ook om-, bij- en nascholingstrajecten. Daarnaast moeten succesvolle aanpakken en nieuw ontwikkelde leermiddelen efficiënt gedeeld worden. 

Een leven lang leren betekent ook druk op het dagelijks leven

De steeds verdergaande digitalisering vraagt om nieuwe competenties van werknemers die snel blijven veranderen. Een leven lang leren wordt hierdoor cruciaal. Voor sommige groepen, zoals laagopgeleiden, ouderen, flexwerkers en mensen met een slechte gezondheid, zal het volgens het RIVM, lastig zijn om aan deze eisen te voldoen. Maar ook voor mensen die deze ontwikkeling wel bij kunnen benen, betekent een leven lang leren een toenemende druk op het dagelijks leven.3

Jongeren zonder onderwijsinschrijving én zonder werk

In Nederland ligt het percentage jongeren tussen de 16 en 27 jaar zonder onderwijsinschrijving of werk op 11,5%4. Deze jongeren worden aangeduid als NEET-jongeren (Not  in Education, Employment of Training). Van deze 11,5% maakte in 2014 iets minder dan 5% gebruik van een re-integratievoorziening van de gemeente, zoals jobcoaching. Sommige jongeren hebben een verhoogd risico om NEET te worden, zoals jongeren met een voorgeschiedenis in de jeugdhulpverlening, een achtergrond in praktijkonderwijs of speciaal onderwijs, als voortijdig schoolverlater, of onderwijs op (uitsluitend) mbo-niveau 1. Binnen de provincie Utrecht zijn er relatief veel NEET-jongeren in de de gemeente Zeist (12,5%), Utrecht (10,4%) en Baarn (10,3%). Relatief weinig NEET-jongeren zijn er in Lopik (4,3%) en (voormalig) Zederik (voormalig) (4,8%).

NEET jongeren (2016) - Percentage jongeren zonder werk en onderwijs 15 - 27 jaar per gemeente


 

1   E’til, 2017. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in het vmbo en mbo, provincie Utrecht.
2   Topsector Energie (2018); De uitdaging voor het mbo. ROC’s, bedrijven en gemeenten werken samen aan het klimaatakkoord.
3   RIVM/VTV (2018); Kernboodschappen.

Databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • Deelnemers MBO provincie
  • Deelnemers MBO provincie relatief
  • Inschrijvingen HBO provincie
  • Inschrijvingen HBO provincie relatief
  • Inschrijvingen WO provincie
  • Inschrijvingen WO provincie relatief

Meer weten?

 

U bent hier