Vertrouwen & participatie

You are here

Vertrouwen & participatie

Burgerschap heeft niet alleen te maken met het uitoefenen van je stemrecht, maar ook met de manier waarop je je inspant voor je eigen buurt. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat vooral de participatie in grote gemeenten (> 100.000 inwoners) afneemt, ook als rekening wordt gehouden met kenmerken als leeftijd, kerkgang, opleidingsniveau en inkomen. Maatschappelijke inzet, politieke participatie en in het verlengde daarvan, de lokale democratie lijkt daarmee volgens het SCP vooral te floreren in niet al te grote gemeenten.(i) Recente, onderling vergelijkbare cijfers over hoe men zich in de provincie Utrecht met elkaar verbonden voelt zijn op dit moment alleen voorhanden voor de U10 gemeenten van de regio Utrecht.(ii)

 

U10: Relatief veel sociale cohesie in De Bilt en Houten

Op het gebied van sociale cohesie (een indicator die is samengesteld op basis van vragen over betrokkenheid bij andere bewoners, een oogje in het zeil houden, meedoen aan buurtactiviteiten en dergelijke) zien we binnen de U10 gemeenten relatief gunstige scores voor De Bilt (7,1) en Woudenberg (7,1). Relatief het minst gunstig scoort de gemeente Utrecht (5,6).

U10: Gemeente Utrecht scoort relatief laag op ´Eigen Toezicht´ en ´Buurttoezicht´

Vragen die gaan over de bereidheid van bewoners om zelf in te grijpen in de buurt, bijvoorbeeld bij jongeren die graffiti spuiten, iemand bezig zien bij een geparkeerde auto of als er een heftige woordenwisseling is, worden in de Sociale Kracht monitor samengebracht in de indicator Eigen Toezicht. Op deze indicator scoort de gemeente Woudenberg (8,1) het meest gunstigst en de gemeente Utrecht het minst gunstig (6,1). Naast Eigen Toezicht wordt in de monitor ook Buurttoezicht gemeten. Hierbij krijgen bewoners dezelfde vragen, maar dan over de mate waarin men verwacht dat buurtbewoners ingrijpen. Op deze indicator scoren de gemeenten Zeist en Bunnik (6,5) het gunstigst, en de gemeenten Utrecht (6,0), IJsselstein en De Bilt (6,1) het ongunstigst.

U10: Feitelijke inzet voor buurt het hoogst in Bunnik en Woerden

In de Sociale Kracht Monitor wordt ook gekeken naar de mate waarin men zelf als bewoner actief geweest is (en wil zijn) om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te vergroten, helpt bij het onderhoud van openbaar groen, buurtpreventie ondersteunt, sociale activiteiten organiseert en meedenkt met de gemeente over de toekomst. De uitkomsten op deze vragen zijn samengevoegd in de indicator Feitelijke Inzet. Scores op het gebied van de feitelijke inzet lopen tussen de U10 gemeenten meer uiteen dan bij de overige indicatoren van collectieve zelfredzaamheid. Relatief gunstig scoren Bunnik (6,0) en Woerden (5,4). Relatief ongunstig scoren IJsselstein (2,7), De Bilt (3,8) en Woudenberg (3,8).

 

Burgerparticipatie 2015-2016

 

Sociale cohesie*

Eigen toezicht**

Buurttoezicht***

Feitelijke inzet****

De Bilt

7,1

6,2

6,1

3,8

Bunnik

6,9

6,5

6,5

6,0

Houten

7,0

6,3

6,4

3,9

IJsselstein

6,4

6,2

6,1

2,7

Nieuwegein

6,7

6,5

6,3

4,6

Stichtse Vecht

6,5

6,6

6,4

4,1

Utrecht

5,6

6,1

6,0

5,0

Woudenberg

7,1

8,1

7,6

3,8

Woerden

6,7

6,5

6,4

5,4

Zeist

6,5

6,2

6,5

4,1

* Sociale cohesie: Indicator is samengesteld o.b.v.vragen over betrokkenheid bij andere bewoners, een oogje in het zeil houden, meedoen aan buurtactiviteiten en dergelijke.
** Eigen toezicht: Indicator is samengesteld o.b.v.vragen over bereidheid om zelf in te grijpen, bijvoorbeeld bij jongeren die graffiti spuiten, iemand bezig zien bij een geparkeerde auto, er een heftige woordenwisseling is.
***: Buurttoezicht: Indicator is samengesteld o.b.v. vragen in hoeverre men verwacht dat buurtbewoners ingrijpen bij bijvoorbeeld jongeren die graffiti spuiten, iemand bezig zien bij een geparkeerde auto, er een heftige woordenwisseling is.
****: Feitelijke inzet: Indicator is samengesteld o.b.v vragen over de mate waarin men actief geweest is en wil zijn om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te vergroten, men helpt bij het onderhoud van openbaar groen, buurtpreventie, organiseren van sociale activiteiten en meedenkt met de gemeente over de toekomst.

Bron: Dimensus (2016), Sociale Kracht monitor 2015-2016

 

(i) SCP (2015), De sociale staat van Nederland.
 (ii) Dimensus (2016). Monitor Sociale Kracht 2015-2016. De gemeente Vianen heeft in dit onderzoek niet geparticipeerd; Woudenberg wel.

Informatie over databank

Naar de databank

In de databank vindt u ondere andere de indicatoren:

  • score feitelijke inzet (U10)
  • score buurttoezicht (U10)
  • score eigen toezicht (U10)
  • score sociale cohesie (U10)
  • score collectieve zelfredzaamheid (U10)

Meer weten?

You are here