Milieu, Water & Duurzaamheid

You are here

Milieu, Water & Duurzaamheid

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN:

 • Milieu: Luchtverontreiniging en geluidsoverlast brengen gezondheidsrisico’s mee. Hoe kunnen we deze met gezamenlijke inspanning zoveel mogelijk voorkomen en terugbrengen? Welke (innovatieve) oplossingen dragen bij aan een aan duurzame en schone mobiliteit?
 • Klimaatverandering: Klimaatveranderingen leiden tot toenemende risico’s op overstroming, wateroverlast, watertekort, hittestress, ziektes etc. Hoe kunnen we de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de provincie zo klein mogelijk maken?
 • Hernieuwbare energie: Het percentage hernieuwbare energie in de provincie is relatief laag. Hoe kunnen we dit vergroten?
 • Duurzaamheid: De omslag naar duurzame energie is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving. Welke materiële en immateriële maatregelen kunnen bijdragen aan het bevorderen van duurzaam wonen?
 • Drinkwater: Er worden nog bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het grondwater nabij drinkwaterputten. Wat kunnen we er aan doen om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren?

 

Lees meer:

Bij afval & reststromen over:

 • Kleinere gemeenten halen relatief meer gescheiden GFT-afval op
 • Daling papierinzameling 2010-2014
 • Relatief veel kunststof-inzameling in Renswoude, Bunnik, Lopik en Woudenberg
 • Sterkste daling restafval in De Ronde Venen en Soest

Bij energieverbruik over:

 • Utrechters gebruiken relatief veel energie voor verkeer en vervoer
 • Gasverbruik Utrechtse gemeenten daalt met een derde in periode 2010-2015
 • Elektriciteitsverbruik particuliere woningen Utrecht net boven landelijk gemiddelde

Bij duurzame energie over:

 • Het percentage hernieuwbare energie in Utrecht relatief laag.
 • Een op drie Utrechtse woningen heeft definitief energielabel
 • Windturbines in Nieuwegein, Houten, Lopik en De Ronde Venen
 • Totale hoeveelheid zonnestroom in provincie Utrecht relatief laag
 • 4,1% Utrechtse woningen heeft zonnepanelen

Bij milieu over:

 • Fijnstofbelasting belangrijke oorzaak gezondheidsverlies
 • 30% Utrechtse woningen voldoet aan luchtverontreinigingsnorm ‘matige kwaliteit voor de gezondheid’
 • Geluidbelasting speelt vooral bij specifieke groepen bewoners
 • 9,4% Utrechtse woningen (zeer) matige tot onvoldoende milieugezondheids-geluidskwaliteit

Bij water over:

 • Klimaatverandering: temperatuur in stedelijk gebied gemiddeld hoger
 • Kwaliteit drinkwater in provincie onder druk door restanten bestrijdingsmiddelen
 • 380 hectare Utrechts gebied heeft risico op wateroverlast
 • Nieuwe normen: Neder-Rijn- en Lekdijken komend decennium op de schop
 • Waterkwaliteit in de provincie Utrecht

You are here