Overzicht indicatoren in databank

U bent hier

Overzicht indicatoren in databank

Hieronder vindt u een lijst met alle indicatoren die u in de databank kunt vinden.

Bevolking

Inwoners en huishoudens

 • Totaal aantal inwoners (absoluut en relatief)
 • Huishoudens (absoluut, relatief naar gemeente, relatief naar provincie)
  • Totaal aantal huishoudens
  • Aantal eenpersoonshuishoudens
  • Aantal meerpersoonshh zonder kinderen
  • Aantal meerpersoonshh met kinderen
  • Aantal eenouderhuishoudens
  • Aantal huishoudens overig        

Prognoses

 • Prognose totale bevolking 2040
 • Prognose totaal aantal huishoudens in 2040

Leeftijdscategorieën

 • Leeftijd (absoluut, relatief naar gemeente, relatief naar provincie)
  • Aantal 0 tot 5 jarigen
  • Aantal 6 tot 10 jarigen
  • Aantal 11 tot 15 jarigen
  • Aantal 16 tot 20 jarigen
  • Aantal 21 tot 25 jarigen
  • Aantal 26 tot 30 jarigen
  • Aantal 31 tot 35 jarigen
  • Aantal 36 tot 40 jarigen
  • Aantal 41 tot 45 jarigen
  • Aantal 46 tot 50 jarigen
  • Aantal 51 tot 55 jarigen
  • Aantal 56 tot 60 jarigen
  • Aantal 61 tot 65 jarigen
  • Aantal 66 tot 70 jarigen
  • Aantal 71 tot 75 jarigen
  • Aantal 75 plus

Groene en grijze druk

 • Groene druk
 • Grijze druk
 • Totale druk (groen + grijs)

Achtergrond

 • % inwoners westerse migratieachtergrond
 • % inwoners niet-westerse migratieachtergrond        

Wonen

Aantal en soort woningen

 • Aantal woningen
 • % koopwoningen
 • % huurwoningen sociaal
 • % huurwoningen particulier
 • Aantal woningen toegevoegd aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties
 • Vergunningen nieuwbouwwoningen
 • Aantal verhuringen sociale huurwoningen        

Ouderdom

 • Gem. ouderdom woningen: gem leeftijd woningen
 • Gem. ouderdom woningen: % naoorlogse woningen

Wachttijd

 • Gem. wachttijd huurwoning
 • Gem. zoektijd huurwoning        

Dichtheid

 • Bevolkingsdichtheid
 • Gem. woningbezetting

Waarde

 • Gem. woningwaarde verkochte woningen
 • Gem. verkoopprijs
 • Gem. verkoopprijs per m2

Tevredenheid

 • SKM indicator openbare ruimte
 • SKM indicator voorzieningen
 • SKM indicator woonklimaat
 • SKM totaalscore leefbaarheid
 • Ernstige geluidshinder
 • Ernstige geluidshinder wegverkeer
 • Tevredenheid schoonheid buurt
 • Prettig om in buurt te wonen
 • Tevredenheid voorzieningen: winkels
 • Tevredenheid aanbod speelvoorzieningen
 • Rapportcijfer woonomgeving
 • Tevredenheid hoeveelheid groen in buurt

Duurzaam wonen

 • % woningen met energielabel
 • % woningen met energielabel A en beter
 • % woningen met energielabel E en slechter

Economie

Vestigingen

 • Totaal aantal vestigingen
 • Per sector: vestigingen (aantal), banen (aantal)
  • Bouw
  • Financieel
  • Handel
  • Horeca
  • Industrie
  • Informatie en communicatie
  • Landbouw
  • Nutsbedrijven
  • Onderwijs
  • Overheid
  • Overige diensten
  • Vervoer
  • Zakelijke diesntverlening
  • Zorg
 • ZZP'ers

Kantoor- en bedrijfsruimte

 • Aanbod kantoorruimte
 • Opname kantoorruimte
 • Aanbod/opname ratio kantoren
 • Aanbod bedrijfsruimte
 • Opname bedrijfsruimte
 • Aanbod/opname ratio bedrijfsruimte
 • % leegstand kantoorruimte
 • % leegstand winkels

 Oprichtingen, faillissementen

 • Aantal nw opgerichte bedrijven per 1000 vestigingen
 • Aantal bedrijfsopheffingen per 1000 vestigingen
 • Aantal faillissementen per 1000 vestigingen inclusief 1 mans zaken
 • Aantal faillissementen per 1000 vestigingen exclusief 1-mans zaken
 • Aantal snelgroeiende bedrijven

Overig

 • Totaal aantal zakelijke hotelovernachtingen
 • Aantal patenten per miljoen inwoners

Werk, inkomen, armoede

Arbeidsparticipatie

 • Aantal banen per 100 inw.
 • Potentiële beroepsbevolking
 • Inkomende pendel
 • % werkloosheid (CBS)
 • % bruto arbeidsparticipatie
 • % netto arbeidsparticipatie
 • Inw met werkloosheidsuitkering
 • Inw met arb.ongesch. uitkering
 • Inw met bijstand
 • Ginicoëfficient

Arbeidsuren

 • Totaal gewerkte uren 15-64T
 • Totaal gewerkte uren 15-64 mannen
 • Totaal gewerkte uren 15-64 vrouwen
 • Totaal gewerkte uren 15-24
 • Totaal gewerkte uren 15-24 mannen
 • Totaal gewerkte uren 15-24 vrouwen
 • Inkomen en armoede
 • % inw dat niet rond kan komen 19-65
 • % huishoudens met inkomen tot 105% van sociaal minimum
 • % huishoudens met inkomen tot 120% van sociaal minimum
 • % huishoudens met huurtoeslag
 • % huishoudens met inkomen uit loon/zelfstandige
 • % huishoudens met inkomen uit pensioen
 • % huishoudens met uitkering uit arbeidsongeschiktheid
 • % huishoudens met uitkering uit werkloosheid/bijstand
 • % minderjarige kinderen opgroeiend in huishouden met inkomen tot 105% van sociaal minimum
 • Gemiddelde besteedbare huishoudinkomen
 • Totaalscore financiële zelfredzaamheid op basis van opleiding, eigendomsverhouding en rondkomen
 • Risicovolle schulden 19-65 jaar
 • Risicovolle schulden 65+

Opleiding beroepsbevolking

 • Percentage laagopgeleiden van de beroepsbevolking (15-75 jaar)
 • Aantal laagopgeleid beroepsbevolking
 • % middelbaar opgeleiden van de potentïele beroepsbevolking (15-75 jaar)
 • Aantal middelbaar opgeleid beroepsbevolking
 • % hoogopgeleiden van de potentïele beroepsbevolking (15-75 jaar)
 • Aantal hoogopgeleid beroepsbevolking        

Onderwijs

Basis- en voortgezet onderwijs

 • Tevreden met voorziening basisonderwijs
 • % achterstandsleerlingen
 • Aantal voortijdig schoolverlaters
 • Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen
 • Voortijdig schoolverlaters MO en MBO

Vervolgonderwijs

 • Deelnemers MBO provincie
 • Deelnemers MBO provincie relatief
 • Inschrijvingen HBO provincie
 • Inschrijvingen HBO provincie relatief
 • Inschrijvingen WO provincie
 • Inschrijvingen WO provincie relatief

Burgerschap en participatie

 • % opkomst verkiezingen 2e kamer
 • % opkomst verkiezingen Prov Staten
 • % opkomst verkiezingen Eur parlement
 • % opkomst verkiezingen gemeenteraad
 • SKM indicator participatie
 • SKM indicator sociale cohesie
 • SKM indicator eigen toezicht
 • SKM indicator buurttoezicht
 • SKM indicator feitelijke inzet
 • % vrijwilligerswerk

Gezondheid en welzijn

Gezondheid

 • Levensverwachting bij geboorte
 • % inwoners met chronische beperking verandert in: inwoners met langdurige ziekte of aandoeningen 65+
 • % inwoners dat voldoet aan beweegnorm
 • % inw met (zeer) goede gezondheid 19-65 jaar
 • % inw met (zeer) goede gezondheid 65+
 • % inwoners met overgewicht
 • % 19-65 jarigen met hoog risico op angst of depressie
 • % 65plussers met hoog risico op angst of depressie
 • % inwoners dat bezoek bracht aan RIAGG/GGZ 19-65 jaar
 • % inwoners dat bezoek bracht aan RIAGG/GGZ 65+
 • % inw met lichamelijke beperking 65+
 • % kinderen met handicap

Leefstijl

 • % rookt 19-65 jr
 • % rookt 65+
 • % Overmatige drinker 19-65 jr
 • % Overmatige drinker 65+

Voorzieningen

 • Tevredenheid gezondh voorz in buurt
 • % (zeer) tevreden over welzijnsvoorzieningen in de buurt
 • Stapeling gebruik voorzieningen in sociaal domein
 • % huishoudens dat maatwerkvoorz wmo ontvangt
 • % huishoudens zonder voorzieningen
 • Personen 75 jaar en ouder wonend in een instelling        

Eenzaamheid en isolement

 • % ernstig eenzaam 19-65 jaar
 • % ernstig eenzaam 65+
 • % sociaal geïsoleerd 19-65 jaar
 • % sociaal geïsoleerd 65+
 • % eenzaam, niet sociaal geïsoleerd 19-65 jaar
 • % eenzaam, niet sociaal geïsoleerd 65+
 • Score sociale cohesie

Redzaamheid

 • Inwoners met een zelfzorgend vermogen
 • Inwoners met een zelforganiserend vermogen
 • SKM score (sociale) weerbaarheid
 • Sociale weerbaarheid naar definitie ggdru 19-65 jaar
 • Sociale weerbaarheid naar definitie ggdru 65+
 • SKM totaalscore zelfredzaamheid

Mantelzorg

 • % is mantelzorger (min. 3 maanden en/of 8 uur per week) 19-65 jarigen
 • % is mantelzorger (min. 3 maanden en/of 8 uur per week) 65-plussers
 • Reden mantelzorg: lichamelijke beperking
 • Reden mantelzorg: psychische of psychiatrische ziekte
 • Reden mantelzorg: dementie
 • Reden mantelzorg: verstandelijke beperking
 • Reden mantelzorg: laatste levensfase

Overig

 • % betrokken bij iedereen of de meeste bewoners
 • Zelfstandig wonende personen 75 jaar en ouder (2016)
 • Risicovolle schulden 19-65 jaar
 • Risicovolle schulden 65+
 • Enige tot grote moeite met rondkomen 19-65 jaar

Cultuur, recreatie, sport

Cultuur

 • Rijksmonumenten per 1.000 inwoners
 • Nabijheid bibliotheken

Recreatie

 • Aantal hotelovernachtingen
 • Dagtochten recreatie
 • Dagtochten openlucht recreatie
 • Dagrecreatief terrein        

Sport en bewegen

 • % actieve sporters
 • % inwoners lid van sportvereniging
 • Aantal sportaccomodaties per 10.000 inwoners
 • Sportbondleden per gemeente

Milieu en natuur

Natuur

 • Opp natuur
 • Opp bos
 • Opp open natuurlijk terrein
 • Opp nieuwe natuur
 • Aantallen spoedlocaties bodemverontreiniging

Afval

 • Inzameling GFT afval        
 • Inzameling restafval        
 • Inzameling papier        
 • Inzameling kunststof        
 • Inzameling glas        
 • Gescheiden inzameling

Lucht en geluid

 • Nachtelijke lichtemissie, gemiddeld (in E-10 Watt/cm2/sr)        
 • Emissie CO2        
 • Emissie CO2 zonder snelwegen        
 • Emissie NO2        
 • Emissie PM25        
 • Emissie PM10        
 • Gem. concentratie woningen per gemeente voor PM10        
 • Gem. concentratie woningen per gemeente voor PM2,5        
 • Gem. concentratie woningen per gemeente voor NO2        
 • Gem. concentratie woningen per gemeente voor EC
 • % woningen dat boven de jaargemiddelde WHO-advieswaarde zit, PM10 20 µg/m3        
 • Prognosefijnstof PM10 2020

Water

 • % oppervlakte van de gemeente binnen de rode contouren waarbij “waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:100 jaar” >15 cm.         
 • % oppervlakte van de gemeente binnen de rode contouren waarbij “waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1:1000 jaar” >15 cm.         
 • % huizen met kans op wateroverlast bij hevige regen        

Klimaat en energie

Klimaat

 • Gem. percentage “verharding per buurt” voor het gebied binnen de rode contouren  per gemeente. Huidig.        
 • % oppervlakte van de gemeente binnen de rode contouren waar 1 week of langer per jaar sprake is van hittestress door warme nachten.        
 • Gem. percentage “groen per buurt”  binnen  rode contour per gemeente.        
 • %  oppervlakte  > 1:100.000 “overlijdensrisico 2020 bij overstroming door dijkdoorbraak”.
 • % oppervlakte van de gemeente binnen de rode contouren waar 1 week of langer per jaar sprake is van hittestress door warme nachten, 2050.

Energie algemeen

 • Energie gebouwde omgeving (warmte, gas, elektra)        
 • Energie bedrijven (warmte, gas, elekta) incl landbouw        
 • Energie vervoer (brandstoffen)        

Gas en warmte

 • Totaalverbruik gas        
 • Gasverbruik per particuliere woning / jaar - exclusief woningen met stadsverwarming         
 • Percentage woningen met stadsverwarming
 • Aantal meter gasleiding die vervangen wordt voor 2030 - Stedin        
 • Aantal meter gasleiding ouder dan 30 jaar        
 • Aantal meter gasleiding jonger dan 30 jaar        
 • % besparing gasverbruik woningen

Elektriciteit

 • Totaalverbruik elektriciteit        
 • Electriciteitsverbruik hh / jaar
 • % besparing electriciteitsverbruik woningen        

Hernieuwbare energie

 • Aantal TJ hernieuwbare electr gem        
 • Percentage hernieuwbare elektriciteit        
 • TJ hernieuwbare elektriciteit, opgewekt via wind op land en zon        
 • Aantal TJ hernieuwbare warmte gem        
 • Percentage hernieuwbare warmte        
 • Aantal TJ hernieuwbare energie gem        
 • Percentage hernieuwbare energie        
 • % groei hernieuwbare energie
 • Aantal WKO's                

Energie uit zon en wind

 • Zonnestroom per inw in MJ
 • Aantal adressen/locaties met zonnepanelen per 100 woningen        
 • Totale hoeveelheid kwh zonneenergie opgesteld per gemeente - woningen        
 • Totale hoeveelheid kwh zonneenergie opgewekt per gemeente - bedrijven        
 • Potentie zonne energie op daken        
 • Opgesteld vermogen windenergie in megawatt        
 • Aantal windturbines        

Bodem

 • Gemiddelde bodemdaling 2016-2050, buiten rode contouren per gemeente.        
 • Percentage oppervlakte aanwezige data buiten rode contour inzake bodemdaling
 • Gemiddelde bodemdaling 2016-2050, binnen rode contouren per gemeente.        
 • Percentage oppervlakte aanwezige data binnen rode contour inzake bodemdaling

Mobiliteit

Verplaatsingen

 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per auto, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per ov, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per fiets, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar lopend, absoluut.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per auto, relatief.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per ov, relatief.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per fiets, relatief.        
 • Gem. Aantal verplaatsingen van een persoon in een jaar per lopend, relatief.        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, totaal        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per auto        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per ov        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per fiets        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, lopend        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per auto relatief tov totaal        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per ov relatief tov totaal        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, per fiets relatief tov totaal        
 • Gem. Aantal afgelegde kilometers van een persoon in een jaar, lopend relatief tov totaal

Openbaar vervoer

 • Percentage inwoners zonder ov-haltes in de omgeving
 • OV-tevredenheid burger

Auto

 • Aantal personenauto's op 1 januari per inwoner        
 • Aantal personenauto's op 1 januari        
 • Percentage huishoudens zonder auto        
 • Aantal elektrische auto's op 1 januari        
 • Aantal elektrische auto's op 1 januari tov 100.000 personenauto's        
 • Aantal elektrische auto's op 1 januari tov 100.000 inwoners        
 • Totaal  (semi)publieke laadpunten op laadpalen voor elektrische auto's        
 • Aantal elektrische auto's per laadpunt        
 • Vulpunten: openbare tankpunten transitiebrandstoffen (biodiesel, bio-ethanol, aardgas, groengas)        
 • Deelauto's per 100.000 inwoners        
 • Aantal deelauto's

Fiets

 • Percentage huishoudens zonder fiets        
 • Percentage huishoudens met elektrische fiets        
 • Aantal fietsen per inwoner, gemiddeld        
 • Aantal elektrische fietsen per inwoner, gemiddeld

Verkeersveiligheid

 • Aantal verkeersdoden per miljard reizigerskilometers        
 • Aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners        
 • Aantal verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners

Veiligheid

Criminaliteit

 • Promillage misdrijven        
 • Promillage woninginbraken        
 • Promillage autokraak        
 • Promillage geweldsmisdrijven        
 • Fietsendiefstallen        
 • Aantal verdachten per 1.000 inwoners --> 10.000 inwoners        
 • Aantal jeugdige verdachten (12-24 jaar) per 1.000 inwoners    
 • Ooit slachtoffer huiselijk geweld,  65+ jr [%]        
 • Ooit slachtoffer huiselijk geweld,  19 - 65+ jr [%]        
 • Verwijzingen HALT per 1.000 jongeren

Veiligheidsbeleving

 • SKM indicator veiligheidsgevoel        
 • SKM indicator sociale overlast
 • SKM totaalscore veiligheid

NB: SKM staat voor ‘Sociale Kracht Monitor’; deze wordt voornamelijk in U-10 gemeenten gehouden.

U bent hier