Special Gezond bewegen

Special Gezond bewegen

De special van 2020 heeft een sportief karakter. Elk jaar selecteren we met de Staat van Utrecht een actueel thema uit de maatschappij om verder te verdiepen. Dit jaar is dat het thema Gezond Bewegen. Dit thema sluit qua actualiteit aan bij het te ontwikkelen provinciale sportbeleid, wat een nieuwe ambitie is binnen het huidige coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’. Bovendien heeft de huidige coronacrisis een invloed op het beweeggedrag van mensen. Met de special hopen we een breed pakket aan informatie over gezond bewegen te bieden. De informatie in de rapportage is gebaseerd op drie hoofdvragen. Hieronder presenteren we de belangrijkste bevindingen per hoofdvraag.

Wat zijn de feiten over bewegen in de provincie?

Utrechters zijn grote sport- en beweegliefhebbers (54% van de inwoners van de provincie voldoet aan de beweegnorm. 52% is het gemiddelde voor Nederland). Ten opzichte van alle andere Nederlanders staan Utrechters vooraan als het gaat om het ervaren van plezier aan het zélf sporten (in plaats van kijken en luisteren naar sport en/of het bezoeken van sportevenementen). Daarnaast kent de provincie Utrecht relatief het grootste aandeel frequente sporters (56% sport wekelijks) en hebben de inwoners ook het vaakst les in sport. Deze gunstige ‘beweegpositie’ van de Utrechters kan worden gerelateerd aan de bevolkingssamenstelling en de gemiddeld hoge opleiding van Utrechters.

Wat kunnen we verwachten in de (nabije) toekomst als het om bewegen gaat?

Er is een ontwikkeling gaande waarin bewegen in toenemende mate ‘alleen’ plaatsvindt. Deze ontwikkeling spoort met de sterke groei van fitness en duursporten (zoals wielrennen en hardlopen) in de afgelopen jaren. Het zonder anderen sporten past in de wens van veel mensen om hun tijd flexibel te kunnen indelen. Een belangrijke consequentie van de toename van het ‘alleen-sporten’ is echter dat er een steeds grotere tweespalt lijkt te groeien tussen individueel sporten enerzijds en competitief verenigingssporten anderzijds. Hierbij lijkt het tussengebied van bewegen met een sterker ontmoetings- of gezelligheidsaspect naar de achtergrond te raken.

Hoe kan beweeggedrag beïnvloed worden?

Dat bewegen in principe gezond is, komt overtuigend naar voren uit alle studies die hier nationaal en internationaal naar verricht zijn. Toch blijkt het optimaal laten bewegen van iédereen een belangrijke uitdaging. Sommige doelgroepen hebben overduidelijk moeite om hun leefstijl aan te passen. Hier spelen volgens deskundigen vaak psychologische aspecten een grote rol. Een voorbeeld is een vanuit de kindertijd gegroeid onvermogen om goede zelfzorg te verrichten. Om beweeg-mijders te motiveren is alleen het overdragen van kennis (dat bewegen gezond is) onvoldoende. Er moet volgens deskundigen juist voor gewaakt worden teveel nadruk te leggen op een gezonde leefstijl. Dit kan namelijk ook averechts uitwerken en tot gevoelens van falen of verzet leiden, waarmee het doel voorbijgeschoten wordt.

Daarnaast zien we dat bewegen met apps en devices veel nieuwe mogelijkheden biedt. Er is een steeds betere afstemming mogelijk op persoonlijke beweegbehoeften (naar leeftijd, motivatie, locatie) door de komst en doorontwikkeling van alle digitale beweegmiddelen. Bewegen wordt hiermee voor heel veel mensen aantrekkelijker gemaakt. Ook biedt de ontwikkeling van de digitale middelen veel aanknopingspunten om grotere groepen te gaan bereiken in de toekomst.

Deskundigen zien dat er in deze coronatijd een groeiend besef is onder inwoners over het belang van een goede gezondheidsweerbaarheid. Daar draagt een gezonde leefstijl met voldoende beweging aan bij. De coronacrisis daagt daarnaast ook uit om te komen tot grotere spreiding van het mogelijke gebruik van sportaccommodaties. De vraag is hoe we tot deze grotere spreiding kunnen komen? Kunnen bijvoorbeeld openingstijden van voorzieningen zoals zwembaden, sporthallen en sportparken verruimd gaan worden? Of zou in combinatie met het flexibele werken tijd ingeruimd kunnen worden voor meer sportactiviteiten overdag?
 

Ben je benieuwd naar alle bevindingen? Lees de hele special hier of stuur voor de fysieke versie een bericht naar info@staatvanutrecht.nl.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden