Nieuwe Utrechtse Agenda Bodemenergie

Nieuwe Utrechtse Agenda Bodemenergie

De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van het verduurzamen van de energievoorziening. De vraag naar bodemenergie neemt daarom toe. Dat komt onder meer door het ‘van gas los’ gaan en grote ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben werken hierop samen in de nieuwe Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021.

De agenda richt zich ondiepe bodemenergie (warmte-/koudeopslag (WKO) en gesloten bodemenergiesystemen) met behoud van kwaliteit van het grondwater. Grondwater is immers de belangrijkste bron voor drinkwater. Door gezamenlijk op te trekken kunnen efficiënter en effectiever  energie- en klimaatambities gerealiseerd worden. Ook de omslag naar de Omgevingswet wordt in de agenda meegenomen.

Optimaal benutten

Binnen Utrecht worden ondiepe bodemenergie, zowel warmte-/koudeopslag (WKO) als gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars), al met succes toegepast. In de gemeente Utrecht zijn circa zeventig WKO-systemen en honderden gesloten systemen. Vergroten van het aantal systemen, optimale benutting van de opslag van warmte en het verbeteren van energieprestaties van de bodemenergiesystemen levert winst op.

Resultaten tot nu toe

Onder de Utrechtse Bodemenergie Agenda 2016-2018 zijn goede resultaten bereikt. Er is een gemeentelijke verordening bodemenergie vastgesteld, die de gemeente de mogelijkheid geeft te sturen op doelmatig gebruik van de ondergrond. Er zijn bodemenergieplannen opgesteld voor gebieden, waar grote vraag naar bodemenergie wordt verwacht. Deze vormen een kader voor vergunningverlening. In vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook in overleg met ontwikkelaars is meer aandacht voor het goed functioneren van bodemenergiesystemen. Dit draagt bij aan een grotere energie- en CO2-besparing. Bovenal is er sprake van goede samenwerking en staat bodemenergie op de agenda als het om energietransitie gaat.

Warmtetransitie is meer dan ondiepe bodemenergie

De Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021 richt zich specifiek op ondiepe bodemenergie. Wel vindt er afstemming plaats met andere ontwikkelingen en projecten binnen de warmtetransitie, bijvoorbeeld op het gebied van aardwarmte en energie uit oppervlaktewater.

Special 'Energietransitie in de provincie Utrecht'

Onder de Staat van Utrecht is begin 2019 de special 'Energietransitie in de provincie Utrecht' uitgebracht. Benieuwd naar cijfers en informatie over energietransitie in de provincie Utrecht? Download hier de special.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden